'the child grows(pillowcase #1)' mixed print on washi, 23" x 32" 2014

'the child grows(pillowcase #1)' mixed print on washi, 23" x 32" 2014

'dream flying (pillowcase #2)' mixed print on washi, 23" x 32" 2014

'dream flying (pillowcase #2)' mixed print on washi, 23" x 32" 2014

'grandmother memories (pillowcase #3)' mixed print on washi, 23" x 32" 2014

'grandmother memories (pillowcase #3)' mixed print on washi, 23" x 32" 2014

art toronto

Art Toronto 2014 with Open Studio